ၿဗိတိန္-ျမန္မာ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ၾသ ဂုတ္လတြင္ စမည္

ါ္
ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၃
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿဗိတိန္ ခရီးစဥ္အတြင္း
ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်
ားအရ ၿဗိတိန္-ျမန္မာ တပ္မေတာ္မ်ား ပူးတြဲ
ေလ့က်င့္ေရးကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း စတင္မ
ည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္
သံ႐ုံးမွ ႏိုင္ငံေရးဌာန ဒုတိယ အတြင္းဝန္
Mr.Joseph Fisher က The Voice သို႔ ေျပာၾက
ားသည္။
ၿဗိတိန္ အစိုးရ၏ အဆိုပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြ
က္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က တာဝန္သိေ
သာ၊ တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေစ
ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အကာအက
ြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ၎က
ရွင္းျပသည္။
ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ ၿဗိ
တိန္အစိုးရက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အပံ့မ်
ား ေပးအပ္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခ
င္းႏွင့္ ျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားကို အာ
းေပးအားေျမႇာက္ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾက
ာင္း ၎က ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ၿဗိတိန္ အစိုးရသည္ ဥေရာပ သမဂၢက
ပိတ္ပင္ထားသည့္ၾကား မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမ
ရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ လက္နက္
တင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္အေပၚ ေ
ဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္ အစိုးရ
က ေပးအပ္ေသာ အဆိုပါ လိုင္စင္တြင္ လက္နက္ခဲယ
မ္း တင္သြင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ တစ္စုံတစ္ရာ မပ
ါဝင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
“ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ကြၽန္
ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒကို ဘ
ယ္ေတာ့မွ မခ်ဳိးေဖာက္ပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယင္းလိုင္စင္ ရွစ္မ်ဳိးအနက္ ခုနစ္မ်ဳိးမွာ အရပ္သာ
းသုံး ေလယာဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားႏွင့္ က
မ္းလြန္ပင္လယ္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လု
ပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ာ
း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္တစ္မ်ဳိး သာ ေျမျမႇဳပ္
မိုင္းကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္သည့္ စစ္သုံးပစၥည္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔
ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က ၿဗိတိ
န္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မ႐ြန္ ၿဗိတိန္
ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး Philip Hammond တို႔ႏွ
င့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာ
င္ေရး၌ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ တပ္မေတ
ာ္ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ၿဗိတိန္ တပ္မေတာ္က ျ
မန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေပး မ
ႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က
မ္းလွမ္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတ၏ ခရီးစဥ္အၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ၿ
ဗိတိန္ အစိုးရသည္ ဥေရာပ သမဂၢက ပိတ္ပင္ထား
သည့္ ၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ ေဒၚလ
ာ ငါးသန္း တန္ဖိုးရွိ လက္နက္ တင္သြင္းခြင့္ လို
င္စင္ ရွစ္ခုကို ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾ
ကညာခဲ့သည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရ
ာပသမဂၢ က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေ
သာ လက္နက္ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္မႈ ကို ေလးစ
ား လိုက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕ဝင္ႏို
င္ငံ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္သိမႈႏွင့္ တ
ာဝန္ယူမႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ေနေၾက
ာင္း ဥေရာပသမဂၢ ျပည္ပေရးရာဌာန ဒုတိ
ယ ဥကၠ႒ Ms.Catherine Ashton၏ ေျပာေရးဆို
ခြင့္ရွိသူက The Voice သို႔ ေျပာၾကား သည္။
အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္
က်င္းပသြားမည္၊ မည္သို႔ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ကိုမူ
အေသးစိတ္ မသိရွိရေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾက
ည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္မ်ား ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ့က်င့္
မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr.Joseph Fisher ထံမွ သိရ
သည္။
ဥေရာပသမဂၢသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္
မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို ဖိ
ႏွိပ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေ
ပၚ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္တာ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္
ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly

Published with Blogger-droid v2.0.10

SHARE THIS
Previous Post
Next Post