ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္စီးဆင္းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇ သိန္းေက်ာ္ ရိွေန

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ ေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇ သိန္းခြဲခန္႔ ရ္ိွေနျပီး ေငြေၾကးေဖါင္းဖြမႈမွာ ဇန္နဝါရီလ ကိန္းဂဏန္းအရ ၁.၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေၾကာင္း ဘ႑ာေရးနွင္႔ အခြန္ဝန္ၾကီးက ဆိုသည္။
...
“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ ေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆,၇၄၈,၅၆၆ ရိွေနျပီး ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ကိန္းဂဏန္းအရ ၁.၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေနပါတယ္” ဟု မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္
စုဝန္ၾကီး ဦးဝင္းရိွန္ က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂-၁၃ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပဳျပင္ျပီးရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ ႏိုင္ငံ
ေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၂,၇၇၄,၅၂၀ သန္း၊ သံုးေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၄,၄၃၉,၄၆၆ သန္း၊ လိုေငြက်ပ္ ၁,၆၆၄,၀၄၆ သန္း ရိွေနသည္။ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၅၁,၂၀၇,၅၇၇ သန္း ျဖစ္ကာ လိုေငြနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးမွာ ၃.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈႏႈန္းက ႏွစ္စဥ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္မွာ
ပဲ ရိွေနပါတယ္။ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆ သိန္းေက်ာ္ ျပတာက လိုေငြျပ
တိုင္း မေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၾကီးတယ္လို႔ သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ သံုးစြဲေငြကလည္း မ်ားမယ္။ ရေငြကလည္း ေမွ်ာ္မွန္းသလ္ို မ်ားမယ္ဆို
ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း
မ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးသန္းဦး က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။


မဇၥ်ိမ

ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္စီးဆင္းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇ သိန္းေက်ာ္ ရိွေန

7.3.2013

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ ေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇ သိန္းခြဲခန္႔ ရ္ိွေနျပီး ေငြေၾကးေဖါင္းဖြမႈမွာ ဇန္နဝါရီလ ကိန္းဂဏန္းအရ ၁.၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေၾကာင္း ဘ႑ာေရးနွင္႔ အခြန္ဝန္ၾကီးက ဆိုသည္။
...
“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ ေငြပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆,၇၄၈,၅၆၆ ရိွေနျပီး ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ကိန္းဂဏန္းအရ ၁.၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွေနပါတယ္” ဟု မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္
စုဝန္ၾကီး ဦးဝင္းရိွန္ က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂-၁၃ဘ႑ာေရးနွစ္ ျပဳျပင္ျပီးရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ ႏိုင္ငံ
ေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၂,၇၇၄,၅၂၀ သန္း၊ သံုးေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၄,၄၃၉,၄၆၆ သန္း၊ လိုေငြက်ပ္ ၁,၆၆၄,၀၄၆ သန္း ရိွေနသည္။ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၅၁,၂၀၇,၅၇၇ သန္း ျဖစ္ကာ လိုေငြနဲ႔ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးမွာ ၃.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈႏႈန္းက ႏွစ္စဥ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္မွာ
ပဲ ရိွေနပါတယ္။ လိုေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆ သိန္းေက်ာ္ ျပတာက လိုေငြျပ
တိုင္း မေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၾကီးတယ္လို႔ သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ သံုးစြဲေငြကလည္း မ်ားမယ္။ ရေငြကလည္း ေမွ်ာ္မွန္းသလ္ို မ်ားမယ္ဆို
ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း
မ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးသန္းဦး က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။


မဇၥ်ိမ

SHARE THIS
Previous Post
Next Post